Terminals

  • ESCI Embout à sertir à chape inox 316

  • ESOI Embout à sertir à oeil inox 316

  • ESFI Embout à sertir fileté pas à droite inox 316

  • ESFIM Embout à sertir fileté manuel inox 316

  • ESCIM Embout à sertir à chape manuel inox 316

  • ESOIM Embout à sertir à oeil manuel inox 316